Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Opšti uslovi CentroCard

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA CENTROCARD KARTICE

CentorCard kartice se kupuju prije vožnje na jednom od prodajnih mjesta Centrotransa za izdavanje, prodaju i dopunu svih vrsta kartica. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim papirnih karata kupljenih kod vozača, moraju se očitati prilikom ulaska u autobus na validatorima koji se nalaze u zoni vrata. Putnik je dužan da prilikom kontrole karticu stavi na uvid kontroloru ili drugom ovlaštenom licu. Kontrolori rade na svim linijama javnog linijskog prevoza na teritoriji KS.

U skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH objavljenom u Službenim novinama FBiH 28/06 „Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM na licu mjesta kaznit će se za prekršaj putnik koji se prevozi, a nema važeću kartu za prevoz (član 29. stav 1. ovog Zakona) i putnik koji se prevozi, a nema iskaznicu iz člana 37. stav 3. ovog Zakona; Svaka zloupotreba elektronske kartice je kažnjiva! Gubitak ili oštećenje kartice prijaviti na e-mail: [email protected] ili na telefon +387 61 728 603.

CentroCard izdaje tri vrste kartica za prevoz: 

1. personalizovane 

2. nepersonalizovane 

3. karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača).

 

NEPERSONALIZOVANE

Nepersonalizovana/dopunjiva CentroCard elektronska kartica omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama u dnevnom saobraćaju od 06 do 24h na izabranim linijama sve dok ima novca / kredita na sebi da cijena karte može biti naplaćena, a svakom validacijom ove kartice na validatoru u autobusu putnik ostvaruje 5% popusta na svim gradskim linijama. 

Nepersonalizovanu smart karticu može koristiti jedan korisnik, ali je može koristiti i više korisnika.

·         Ovaj tip kartice predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Kupuje se na kiosku. Može se dopunjavati neograničen broj puta. 

·         Pri ulasku u vozilo, korisnik očitava karticu na kojoj se umanjuje iznos kredita u vrijednosti karte za odabranu zonu/relaciju ili više zona/relacija.

·         Jednu karticu moguće je koristiti za dva ili više putnika, ali ste dužni to naglasiti vozaču prilikom validiranja kartice. Preporučujemo da onaj putnik koji putuje duže da posjeduje karticu za vrijeme vožnje.

·         U slučaju da sistem elektronske naplate iz opravdanih razloga nije u funkciji putnik je dužan kupiti voznu kartu kod vozača.

·         Izdavalac kartice zadržava pravo promjene Opštih uslova korištenja.

Nepersonalizovane CentroCard kartice možete kupiti ili dopuniti na sljedećim prodajnim mjestima:

·         Autobuska stranica Sarajevo

·         Agencija Ferhadija

·         Kiosk Ilidža

·         Kiosk Dobrinja

·         Kiosk Nedžarići

·         Kiosk Stup

·         Kiosk Novi Grad

·         Kiosk Stari Grad

·         Kiosk Ciglane 

·         Kiosk Vogošća 

·         Autobuska stanica Ilijaš

·         U autobusu kod voznog osoblja Centrotransa

CentroCard kartice je moguće dopuniti i putem mobilne aplikacije koja je dostupna na Google Play Store kao i putem web stranice www.centrocard.ba  

PERSONALIZOVANE 

Personalizovana CentroCard kartica važi tri godine od dana izdavanja. Cijena dopune zavisi od kategorije kartice i izabranih zona/relacija. Sve kartice je moguće dopuniti mjesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica).

Svaka personalizovana kartica na sebi ima ime i prezime i fotografiju korisnika, oznaku kategorije kojoj pripada i serijski broj i nije prenosiva na drugog korisnika. 

Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno ili grupno u okviru škole, fakulteta ili preduzeća. Izdavanje se obavlja na više mjesta u gradu i to :

·         Autobuska stranica Sarajevo

·         Kiosk Ilidža

·         Kiosk Dobrinja

·         Kiosk Nedžarići

·         Kiosk Stup

·         Kiosk Novi Grad

·         Kiosk Stari Grad

·         Kiosk Ciglane

·         Kiosk Vogošća 

·         Autobuska stanica Ilijaš

Za kategorije koje ostvaruju pravo na prevoz sa popustom ili besplatan prevoz prilaže se dodatna propisana dokumentacija.

Procedura izdavanja personalizovane kartice

Dostavite dokumenta neophodna za izdavanje personalizovane CentroCard kartice u odnosu na kategoriju za koju podnosite zahtjev (penzioneri, studenti, radnici, nezaposleni...)
Fotografisanje se vrši na licu mjesta ili dostaviti fotografiju;
Kartica sa personalizovanim podacima se štampa i aktivira u sistemu;
Potpisujete zahtjev za izdavanje kartice i pristanak za obradu ličnih podataka i CentroCard kartica je vaša

·         Pri ulasku u vozilo, korisnik očitava karticu na kojoj se umanjuje iznos kredita u vrijednosti karte za odabranu zonu/relaciju ili više zona/relacija

·         Izdavalac kartice zadržava pravo promjene Opštih uslova korištenja.

 

KATEGORIJE PERSONALIZOVANIH KARTICA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom predavanja zahtjeva za elektronsku karticu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:  

·         Radnička  R – Fotografija 3 X 3,5 cm.

·         Studenska  S - Fotografija 3 X 3,5 cm, original potvrda s fakulteta da je student upisan u tekućoj akademskoj  godini, indeks na uvid, lična karta.

·         Srednja škola ĐS- Fotografija 3 X 3,5 cm, potvrda iz škole da je đak upisan u tekućoj školskoj godini.

·         Nezaposlena lica O - Fotografija 3 X 3,5 cm, potvrda sa Zavoda za zapošljavanje da je osoba regostovana na biro, ne starija od sedam dana i lična karta.

·         Paraplegičari, Civilne žrtve rata O - Fotografija 3 X 3,5 cm, uvjerenje da je osoba paraplegičar ili civilna žrtva rata i lična karta za obje kategorije.

·         Bračni drug penzionera O - Fotografija 3 X 3,5 cm,vjenčani list da je osoba u braku s penzionerom, lična karta od osobe koja želi mjesečnu kartu i lična karta od supružnika kao i kopija predzadnjeg čeka.

·         Paraplegičari, distrofičari i lica oboljela od dječje paralize O - Fotografija 3 X 3,5 cm, rješenje o navedenoj bolesti.

·         Civilne žrtve rata O - Fotografija 3 X 3,5 cm, lična karta i uvjerenje da je osoba civilna žrtva rata.

·         Šehidska porodica O- Fotografija 3 X 3,5 cm, rješenje da je šehidska porodica uz predhodnu saglasnost općine iz koje dolazi.

·         RVI O - Fotografija 3 X 3,5 cm, rješenje da je osoba ratni vojni invalid uz prethodnu saglasnost općine da želi biti korisnik CTS usluga (Općine dostavljaju spiskove) i lična karta.

·         Penzionerska P - Fotografija 3 X 3,5 cm, kopija čeka od predzadnje penzije koju je korisnik ostvario i lična karta na pokaz.           

 

Karta kupljena kod vozača - individualna karta.

Ovo je individualna karta za jednu vožnju koja se prodaje kod vozača. Putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Karte za jednu vožnju se ne očitavaju, već izdavanjem kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju.

Pogodnosti koje nosi posjedovanje CentroCard kartice

Za korisnike DOPUNJIVE elektronske kartice na svim gradskim linijama omogućen je automatski popust na sve vožnje na gradskim linijama u KS.