Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

XXII Skupština dioničara Centrotrans d.d. Sarajevo

Obavještenje o sazivanju XXII Skupštine dioničara Centrotrans d.d. Sarajevo
XXII Skupština dioničara Centrotrans d.d. Sarajevo

Na osnovu odredbi članova 229. i 230. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15), i člana 43. Statuta Centrotrans d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14., Nadzorni odbor Društva dana 27.04.2023. godine, donosi:

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XXII Skupštine dioničara Centrotrans d.d. Sarajevo

I Skupština dioničara Centrotrans d.d. Sarajevo održat će se dana 23.05.2023. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu - sala Edukacionog centra Društva (Autobaza), ul. Kurta Schorka br. 14.

II U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj: 1/2157/23 od dana 27.04.2023. godine, Odbor za glasanje čine: Čutura Sakib, Hadžović Dragan i Čankušić Sanel, kao i njihovi zamjenici: Hodžić Sanela, Aldin Podbićanin i Mujkić Merisa.

III Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Radna tijela:

- Izbor predsjednika Skupštine 

- Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Verifikacija zapisnika sa Vanredne Skupštine Društva održane dana 15.11.2022. godine

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za period 01.01.-31.12.2022. godine, uključujući:

- Izvještaj Vanjskog revizora,

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora,

- Izvještaj Odbora za reviziju.

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2022. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa Planom investicija Društva za 2023. godinu.

 

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć se može dati samo jednoj fizičkoj osobi - punomoćniku koji će ga zastupati na Skupštini. Punomoć mora sadržati generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara - vlastodavca na skupštini, uz obavezu i odgovornost punomoćnika da postupa sa naročitom pažnjom i najboljem interesu dioničara - vlastodavca i mora biti u pismenom obliku sa potpisom dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara podnosi u pismenom obliku sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva,  neposrednom predajom ili preporučenom poštom u mjestu sjedišta i mjestima sjedišta dijelova Društva, u roku od tri (3) dana prije dana održavanja Skupštine.

Podnosiocu uredne prijave izdat će se potvrda o prijavi za učešće na Skupštini koju je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine.

 

V Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji je blagovremeno podnio prijavu i da se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

 

VI Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima  pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine, te člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.

Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave o identifikaciji dioničara-punomoćnika (lična karta ili pasoš). Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, član ili punomoćnik člana Društva, može ostvariti u Sekretarijatu na Autobazi Sarajevo,  ulica Kurta Schorka br. 14. uz najavu na telefon: 033 770-812.

Broj:1/2158/23

Datum: 28.04.2023.godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dr.sc. Šaćiragić Muhamed