Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju IX Skupštine dioničara Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo


Na osnovu odredbi članova 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), i člana 42. Statuta Centrotrans – Eurolines, d.d., sa sjedištem u Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14. Nadzorni odbor Društva na desetoj sjednici, održanoj dana 14.03.2016. godine, donosi:

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju IX Skupštine dioničara Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo


I. Skupština dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. održat će se dana 12.04.2016. godine, (utorak), sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu, u sali Edukacionog centra Centroservisa Društva (Autobaza), ul. Kurta Schorka br. 14.

II. U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj: broj: 1/3411/16 od 14.03.2016. godine, Odbor za glasanje u čine: Čutura Sakib, Karić Hajrudin i Tokmo Adnan, zamjenici: Salibašić Fikret, Hadžović Dragan i Huseinbašić Rifat. Zapisničar na Skupštini društva je Dedić Benaris, sekretar Društva.

III. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Radna tijela:
- Izbor predsjednika Skupštine
- Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Verifikacija zapisnika sa VIII Skupštine Društva održane dana 16.04.2015. godine
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2015. godinu, uključujući:
- Izvještaj Neovisnog revizora,
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
- Izvještaj Odbora za reviziju.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o rasporedu dobiti Društva za 2015. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa Planom investicija Društva za 2016. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
7. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata
8. Razmatranje i donošenje odluka o izboru i imenovanju Odbora za reviziju Društva i utvrĎivanje naknade članovima Odbora za reviziju
9. Razmatranje i donošenje odluke o djelomičnom stavljanju van snage Odluke o izboru Neovisnog revizora broj: SDDVII-/14 od 06.11.2014. godine
10. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Neovisnog revizora Društva za 2016. godinu
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora zbog ostavke sa dužnosti člana Nadzornog odbora
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatni period do isteka mandata aktuelnom Nadzornom odboru

IV. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka za uvrštavanje na dnevni red skupštine, te člana nadzornog odbora i člana odbora za reviziju najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.

V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, pod uslovom da je blagovremeno podnio prijavu.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć se može dati samo jednoj fizičkoj osobi-punomoćniku koji će ga zastupati na Skupštini.
Punomoć mora sadržati generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara - vlastodavca na skupštini, uz obavezu i odgovornost punomoćnika da postupa sa naročitom pažnjom i najboljem interesu dioničara-vlastodavca i mora biti u pismenom obliku sa potpisom dioničara-vlastodavca i punomoćnika.
Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara podnosi u pismenom obliku, sa sadržajem utvrĎenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva, neposrednom predajom ili preporučenom poštom u mjestu sjedišta i mjestima sjedišta dijelova Društva, u roku od 3 dana prije dana održavanja Skupštine.
Podnosiocu uredne prijave izdat će se potvrda o prijavi za učešće na Skupštini koju je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan uz predočenje isprave za identifikaciju predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena utvrĎenog za početak rada Skupštine.
Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave o identifikaciji dioničara-punomoćnika (lična karta ili pasoš).

VI. Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, član ili punomoćnik člana Društva, može ostvariti na sljedećim lokacijama Društva: U Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo, ulica Kurta Schorka br.14 tel: 033 770-812; na Auto bazi ulica Kurta Schorka br. 14, (prostorije saobraćaja) tel: 033 770-855; Podružnica Visoko tel: 032 735-768; Podružnica Olovo tel: 032 825-640; Podružnica Ilijaš tel: 033 400-473.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kosović Nevzeta, dipl.oec