Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Obavijest dioničarimaObavještavaju se učesnici XIV Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 14.05.2018. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 14.06.2018. godine.

Datum, 14.06.2018. godine


Predsjednik Skupštine
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed