Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI CENTROTRANS-EUROLINES DD SARAJEVO

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou" (u nastavku teksta: Projekat), partner u Projektu kompanija „Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI CENTROTRANS-EUROLINES DD SARAJEVO


I – Uvod
Projekat "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je Vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo, Cebos doo Sarajevo, Mistral Technologies doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN - ILO) "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", a koji finansira Evropska unija. Realizacija specifičnih Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba u partnerskim kompanijama je jedna od planiranih projektnih aktivnosti, a ovaj Javni poziv tretira obuku u partnerskoj kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo.


II – Predmet Javnog poziva
U svrhu realizacije prvog specifičnog cilja Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva "Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih sa područja Kantona Sarajevo", kompanija Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih– Biro Novi Grad Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od dva do četiri mjeseca.
Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja po programima naprijed navedene kompanije i to:
- Za osam (8) nezaposlenih osoba u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za obuku, usavršavanje i samostalan rad na poslovima vozača autobusa na period do dva (2) mjeseca
- Za četiri (4) nezaposlene osobe u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za obuku, usavršavanje i samostalan rad na poslovima automehaničara na period do dva (2) mjeseca
- Za četiri (4) nezaposlene osobe u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za obuku, usavršavanje i samostalan rad na poslovima autoelektričara na period do dva (2) mjeseca
- Za dvije (2) nezaposlene osobe u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za obuku, usavršavanje i samostalan rad na poslovima inžinjera saobraćaja na period do četiri (4) mjeseca
- Za dvije (2) nezaposlene osobe u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za obuku, usavršavanje i samostalan rad na poslovima inžinjera mašinstva na period do četiri (4) mjeseca.


III – Finansijski okvir
Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanjapo ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva. Tokom pohađanja obuke, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna finansijska naknada za topli obrok i kartu za prevoz sa pripadajućim porezima koja neće prelaziti 25% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.
IV – Selekcija polaznika obuke
Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija sastavljena od članova predstavnika kompanije koja vrši obuku i jednog predstavnika Radnog tima za implementaciju Projekta - Projekt koordinator za realizaciju obuka za nezaposlene (JU Služba za zapošljavanje KS).
Kompanije zadržavaju pravo obezbjeđenja dodatnih kandidata iz kategorije ciljne grupe putem posredovanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Novi Grad Sarajevo shodno potrebama Programa obuke po ovom Javnom pozivu. Kompanije će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na osnovu člana 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/16) u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza. Kandidati će po završetku obuke iz tačke I ovog Poziva dobiti potvrdu o završenoj obuci i stručnom usavršavanju od strane kompanije. Za minimalno 30 % obučenih nezaposlenih osoba po ovom Javnom pozivu sa najboljom ocjenom kroz Program obuke, obezbjeđeno je zapošljavanje u kompanijama koje provode obuku ili kod njihovih kooperanata.


V – Ciljna grupa
Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo sljedećih zvanja/zanimanja:
Za obuku u kompaniji Centrotrans - Eurolines d.d.Sarajevo:
- KV, VSS sprema, vozač motornih vozila, automehaničar, autoelektričar, inženjer saobraćaja i inženjer mašinstva, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva.

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, lica sa prebivalištem na teritoriji općine koje su pogođene poplavama 2014.godine, osobe sa invaliditetom i lica sa preko 2 godine koji se vode u evidenciji nezaposlenih. Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata, obzirom da je neophodno osigurati učešće minimalno 50 % nezaposlenih u odnosu na ukupan broj iz navedenih kategorija, odnosno učešće minimalno 30 % nezaposlenih žena iz ciljne grupe ovog Poziva u odnosu na ukupan broj polaznika za obuke koje će biti provedene na nivou Projekta iz tačke I ovog Poziva.


VI – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje
Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:
1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo.
4. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva
Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objave istog na oglasnim pločama kompanija Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, zatim oglasnoj ploči i web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo.


VII – Način prijave i rezultati Javnog poziva
Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanja Novi Grad Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom predaju putem pošte na adresu kompanije u ostavljenom roku kako slijedi:
- Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo; Ul. Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, BiH sa naznakom "Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku ILO - EU";


Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama iz tačke VI ovog Javnog poziva.


VIII – Dodatne informacije
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti od strane Projekt koordinatora za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu iz tačke I ovog Javnog poziva na sljedeće kontakte: e-mail lejla.arnautovic@szks.ba; tel : 033/554-185).

U prilogu Prijava na Javni poziv!

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.